ZAKUP NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OBCOKRAJOWCA – CO NALEŻY WIEDZIEĆ

Każdy cudzoziemiec może zakupić nieruchomość w Polsce po spełnieniu kilku warunków. Część z nich będzie potrzebowała zezwolenia na zakup nieruchomości, część musi wykazać więź z Polską i regularny dochód. Jak wygląda proces zakupu nieruchomości przez cudzoziemca? Jakie warunki musi spełnić obcokrajowiec? Kto nie potrzebuje rządowego zezwolenia, a kto musi o nie wnioskować?

Zakup nieruchomości – z zezwoleniem czy bez niego?

Cudzoziemiec może zakupić nieruchomość w Polsce po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia. Dotyczy to przede wszystkim osób spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Zezwolenia nie potrzebują cudzoziemcy z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtenstein, Norwegii i Szwajcarii. Również przedsiębiorcy z siedzibą firmy na terytorium jednego z państw UE nie potrzebują zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce bez względu na jej rodzaj.

Zezwolenia na zakup nieruchomości udziela Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie złożonego wniosku. Całą procedurę można przeprowadzić osobiście podczas wizyty w urzędzie lub listownie.

Kto może uzyskać zezwolenie na zakup nieruchomości?

Cudzoziemiec będący:

  • osobą fizyczną bez obywatelstwa polskiego;
  • przedsiębiorcą z siedzibą firmy za granicą;
  • spółką handlową bez osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski.

W jakich sytuacjach nie uzyskasz zezwolenia?

Jeśli Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Rolnictwa oraz Minister Obrony Narodowej uznają, że wydanie zezwolenia spowoduje zagrożenie obronności kraju, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, czy też zagrożenie zdrowia publicznego, to wydadzą opinię negatywną.

Kto uzyska zezwolenie?

Cudzoziemiec, który wykaże więzi z Polską może liczyć na pozytywne rozpatrzenie sprawy. Sprzyjać temu będzie polska narodowość lub pochodzenie, małżeństwo z obywatelem polskim lub prowadzenie działalności gospodarczej bądź rolniczej zgodnie z polskim prawem. Obowiązkowo do zakupu nieruchomości musi posiadać zezwolenie na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego.

Jaką nieruchomość może kupić cudzoziemiec?

Obywatel innego kraju może nabyć w Polsce każdy rodzaj nieruchomości – mieszkanie, dom, działkę, grunt rolny i leśny. Ważny jest nie rodzaj nieruchomości, ale jej powierzchnia, bowiem ta kupowana na potrzeby mieszkaniowe i życiowe nie może przekraczać 0,5 ha. Przy zakupie nieruchomości w celu prowadzenia działalności gospodarczej powierzchnia może być większa, ale przedsiębiorca musi wykazać rzeczywistą potrzebę takiego a nie innego areału. Nabycie nieruchomości rolnych musi odbywać się zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego. 

Jaką nieruchomość może kupić bez zezwolenia?

Wydany został wykaz nieruchomości, które obywatel innego kraju może zakupić w Polsce bez zezwolenia. Do nich należą m.in.:

  • samodzielny lokal mieszkalny złożony z pokoi, kuchni, łazienki, ewentualnie piwnicy i strychu – dla realizacji podstawowej potrzeby mieszkaniowej;
  • garaż lub udział w lokalu przeznaczonym na garaż – jeśli będąc właścicielem lokalu mieszkalnego potrzebujesz garażu;
  • nieruchomość – ale wyłącznie cudzoziemiec z zezwoleniem na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego, który mieszka w Polsce co najmniej 5 lat od uzyskania tychże zezwoleń;
  • nieruchomość wchodzącą w skład wspólnoty majątkowej – tylko cudzoziemiec w związku małżeńskim z obywatelem polskim i mieszkający co najmniej 2 lata od uzyskanego zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta.

Zawsze musisz mieć zezwolenie, gdy kupujesz nieruchomość w strefie nadgranicznej oraz grunty rolne o areale większym niż 1 ha.

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca na kredyt hipoteczny

O kredyt hipoteczny na zakup własnego mieszkania mogą ubiegać się osoby bez polskiego obywatelstwa, które posiadają ważne dokumenty dające im możliwość legalnego mieszkania i podejmowania pracy na terenie Polski. Same oferty kredytowe niczym nie różnią się od tych proponowanych Polakom. Rozbieżności dotyczą tylko dokumentacji.

Przede wszystkim cudzoziemiec, jako potencjalny kredytobiorca, musi być wiarygodny dla banku. Tak jak w przypadku każdego innego wnioskodawcy zostanie dokładnie zbadana sytuacja finansowa i ekonomiczna całego gospodarstwa domowego (jeśli ma na utrzymaniu rodzinę, małżonka – wszystko będzie istotne). Osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego w banku traktowana jest tak jak obywatel Polski, pod warunkiem, że dysponuje aktualnymi zezwoleniami ministerstwa.

Cudzoziemiec, który jest w związku małżeńskim z obywatelem polski i razem z małżonkiem wnioskuje o finansowanie zakupu nieruchomości, może liczyć na ułatwioną procedurę w zakresie gromadzenia dokumentacji.

Podsumowując, regulacje unijne zdecydowanie ułatwiają zakup nieruchomości osobom bez polskiego obywatelstwa. Co więcej, samodzielny lokal mieszkalny i garaż mogą kupić cudzoziemcy niemieszkający na stałe w Polsce. Ze względów formalnych obcokrajowiec, który pochodzi z kraju spoza Unii Europejskiej, Islandii, Liechtenstein, Norwegii i Szwajcarii będzie miał trudniej, ponieważ musi uzyskać niezbędne zezwolenia – nie tylko na zakup, ale także pobyt i pracę na terenie Polski. Warto pamiętać, że zakup nieruchomości z pozwoleniem to także konieczność posiadania stałego źródła dochodu. Podkreślamy, że zawsze niezbędnym jest posiadanie ważnych dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium RP.

Źródło informacji: morizon.pl